• darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg

Ons uitgebreid aanbod

Voor meer informatie kunt u contact opnemen


4D-ECHO BASIS PAKKET

4D-echo aan huis inclusief foto’s en filmpjes op usb stick

Dit pakket is geheel all inclusive

4D-ECHO BASIS PAKKET 129,-

 

Contact opnemen

4D & 5D-ECHO LUXE PAKKET

4D-echo aan huis inclusief foto’s en filmpjes op usb stick Voorspellende fotoreeks (5D) hoe uw kindje eruit gaat zien tot het zesde levensjaar

(Dit pakket is tijdelijk niet beschikbaar, onze excuses voor het ongemak)

Contact opnemen

4D & 5D-ECHO PREMIUM PAKKET

4D-echo aan huis inclusief foto’s en filmpjes op usb stick Voorspellende fotoreeks (5D) hoe uw kindje eruit gaat zien tot het zesde levensjaar 3D print op ware grootte zoals hij/zij eruit ziet in de buik op dat moment

(Dit pakket is tijdelijk niet beschikbaar, onze excuses voor het ongemak)

 

Contact opnemen

4D ECHO IN ONZE PRAKTIJK

U krijgt 3D / 4D echo. Inclusief foto’s en filmpjes op usb stick

 

 65, - 

Neem contact op met ons op

Wilt u meer informatie ontvangen?

WILT U BIJ ONS EEN ECHO LATEN MAKEN? KIJK DAN VOORAF ALVAST RUSTIG DE ALGEMENE VOORWAARDEN DOOR. 

 

Algemeen
Pretecho4u is de handelsnaam van de besloten vennootschap “Pretecho4u B.V.” te Eindhoven. Pretecho4u is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Brabant onder inschrijvingsnummer 72241950 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle betrekkingen tussen Pretecho4u B.V en haar cliënten.
Pretecho4u B.V verricht slechts die werkzaamheden waarvoor wij de verantwoordelijkheid voor een deskundige en deugdelijke uitvoering kunnen dragen.

Afspraken
Er wordt uitsluitend op afspraak gewerkt. Afspraken worden telefonisch of online gemaakt.
Pretecho4u B.V  verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die ons tijdens het uitvoeren van onze werkzaamheden ter kennis komt en zal uiterste zorgvuldigheid betrachten ten aanzien van het gebruik van de tijdens onze werkzaamheden verstrekte of ter kennis gekomen informatie.
Wij zullen alles in het werk stellen om het volgens afspraak beloofde resultaat te bereiken zonder evenwel dit resultaat als zodanig te garanderen.

Honorarium
De betaling geschiedt à contant of door directe  pinbetaling of  na afloop van het consult. Bij het in gebreke blijven van de betaling blijft het beeld- en geluidsmateriaal in bezit van Pretecho4u B.V.
De tarieven kunnen jaarlijks worden aangepast.

Auteursrecht
Zonder schriftelijke toestemming van Pretecho4u B.V  is het de cliënt uitdrukkelijk verboden om geheel of gedeeltelijk beeld en/ of geluidsmateriaal op enigerlei wijze te reproduceren, anders dan voor eigen gebruik.

Annulering
In geval van annulering door cliënt van een overeengekomen behandeling minder dan 24 uur voor de geplande afspraak, zal het basisbedrag in rekening worden gebracht. Dit geldt ook bij het niet verschijnen op de afspraak. Bij annulering vóór die tijd zijn geen kosten verschuldigd.
Indien de cliënt te laat op de afspraak verschijnt, betekent dit dat de echo in principe een kortere duur zal hebben, tenzij anders overeengekomen. De cliënt is te allen tijde het oorspronkelijk overeengekomen bedrag verschuldigd.

Aansprakelijkheid
Pretecho4u aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe en indirecte schade voortvloeiende uit onze dienstverlening.
De cliënt aanvaardt uitdrukkelijk dat de overeenkomst geen geneeskundige behandeling is in de zin van artikel 7:446 e.v. BW. Er is geen sprake van enigerlei medische behandeling, noch van enigerlei medisch advies of medische beoordeling. De volledige medische verantwoordelijkheid berust bij de behandelende arts en/of verloskundige.
Mocht Pretecho4u B.V, ondanks het feit dat het stellen van een medische diagnose en/of het vaststellen van afwijkingen geen deel uitmaakt en geen doel is van de echo, afwijkende beelden zien, dan behoudt Pretecho4u B.V zich het recht voor om, na overleg met cliënt(en), de begeleidende arts en/of verloskundige hierover in te lichten.
Pretecho4u B.V aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juiste werking van de door Pretecho4u B.V gebruikte opslagmedia (USB-sticks).
Omdat het uiteindelijke resultaat van het consult, zeker bij driedimensionale (3D) echoscopie, onder meer afhankelijk is van de ligging en beweeglijkheid van de ongeboren baby, kan er door Pretecho4u B.V geen garantie worden gegeven omtrent de kwaliteit van het beeldmateriaal. Er kan geen restitutie plaatsvinden indien de cliënt ontevreden is over de kwaliteit van het beeldmateriaal.

Algemene bepalingen
Op de tussen Pretecho4u B.V en cliënten gesloten overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.
Het beeldmateriaal dat gemaakt wordt tijdens de echoafspraak kan worden gebruikt voor reclamedoeleinden van Pretecho4u B.V. Als de cliënt het daar niet mee eens is, kan zij dit tijdens de echoafspraak aangeven.

PRIVACY VERKLARING Pretecho4u bv

Hier vindt u de privacyverklaring van Pretecho4u. Hierin wordt omschreven hoe er met uw persoonlijk gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Pretecho4u.

INLEIDING

In deze privacyverklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Pretecho4u

U leest op dit moment de privacyverklaring van Pretecho4u. Pretecho4u is een particulier echografisch bureau. Onze gediplomeerde, zeer ervaren verloskundige biedt u de mogelijkheid een extra (verantwoorde) echoscopie te laten maken van uw ongeboren kindje.

Er zijn momenten waarop uw gegevens door Pretecho4u verzameld worden. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens door Pretecho4u, neem dan gerust contact op!

Pretecho4u B.V., weegschaalstraat 3, 5632 CW, Eindhoven, telefoonnummer 0640337353

DOEL GEGEVENS

Er worden voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Pretecho4u. Deze worden hieronder toegelicht.

 1. Het maken van afspraken

Er wordt uitsluitend op afspraak gewerkt. Afspraken worden telefonisch gemaakt. Tijdens het telefoongesprek wordt u gevraagd een telefoonnummer achter te laten waarop u te bereiken bent. Dit telefoonnummer wordt alleen op papier genoteerd in de agenda van Pretecho4u voor het geval een afspraak niet door zou kunnen gaan. Aan het einde van elk jaar wordt deze papieren agenda vernietigd. Naast het telefoonnummer worden geen andere persoonsgegevens verzameld.

 1. Het opslaan van uitgevoerde echo’s

Bij het uitvoeren van echo’s worden foto- en/of video opnames gemaakt. Om deze opnames persoonlijker te maken wordt uw achternaam ingevoerd en zichtbaar gemaakt. Afhankelijk van de gekozen soort echo worden de opnames aan u meegegeven op een USB-stick. De opnames worden ook opgeslagen op het echoapparaat en de aanwezige laptop. Zowel het echoapparaat als de laptop zijn niet aangesloten op internet en de bestanden worden periodiek verwijderd. Deze opnames worden verder niet gedeeld met anderen.

 1. Het doorverwijzen naar specialistische zorg

Pretecho4u stelt uitdrukkelijk dat er geen sprake is van enigerlei medische behandeling, noch van enigerlei medisch advies of medische beoordeling. Mocht Pretecho4u afwijkende beelden zien tijdens de uitgevoerde echo dan zal onze echoscopiste met u in overleg treden of zij de begeleidende arts en/of verloskundige hierover mag inlichten.

 1. Het maken van reclame

Het beeldmateriaal dat tijdens de echo gemaakt wordt kan door Pretecho4u gebruikt worden op haar website, Facebook pagina of Instagram account. Als dit gebeurt zullen alle persoonsgegevens (achternaam e.d.) vooraf verwijderd worden van de opnames.

DELEN MET ANDEREN

Zoals hiervoor al vermeld deelt Pretecho4u uw persoonsgegevens alleen in een tweetal situaties met anderen.

 1. Bij het doorverwijzen naar specialistische medische zorg (alleen na uw uitdrukkelijke toestemming);
 2. Bij het plaatsen van opnames op de eigen website, Facebook pagina of Instagram account (nadat de opnames anoniem gemaakt zijn).

OPSLAG PERIODE

Het telefoonnummer dat u doorgeeft bij het maken van een afspraak wordt genoteerd in de papieren agenda van Pretecho4u. Deze agenda wordt aan het einde van het jaar vernietigd.

De digitale opnames van de echo worden opgeslagen op het echoapparaat en de laptop. Deze zijn beide niet verbonden met het internet. Deze opnames worden periodiek verwijderd (minimaal 1 keer per half jaar).

Als opnames op internet geplaatst worden zullen deze voor onbepaalde tijd beschikbaar zijn voor anderen. Pretecho4u zal deze opnames voorafgaande aan plaatsing op het internet anoniem maken.

BEVEILIGING

Pretecho4u neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dat is ook de reden waarom ons echoapparaat en laptop niet aangesloten zijn op internet en waarom opnames voorafgaande aan plaatsing op het internet geanonimiseerd worden.

UW RECHTEN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met Pretecho4u. Pretecho4u zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.